Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 550

Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wieliszew
 • Adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew
 • E-mail: gmina@wieliszew.pl
 • Telefon: 227822732

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne i skróty klawiaturowe

Strona internetowa Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie jest dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Nie korzysta z aplikacji mobilnej i nie wykorzystuje skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji. Brak funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dostępność architektoniczna

Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Siedziba instytucji znajduje się na II piętrze budynku, do której można się dostać przy wykorzystaniu schodów lub windy. Przy drzwiach wejściowych do siedziby znajduje się mały próg.